Jdi na obsah Jdi na menu
 


VELKÝ VOLEBNÍ PROGRAM

S lidmi pro lidi - Velký volební program KSČM pro F-M na léta 2022-2026.
 
Politické postoje
1.Prosazujeme poměrné zastoupení politických stran a hnutí v radě města, ve výborech zastupitelstva a komisích rady.
Ve výborech a komisích aktivně prosazujeme volební program KSČM.
Každý zastupitel za KSČM bude v přiděleném obvodu v trvalém a přímém kontaktu s občany a bude spolupracovat s příslušnými osadními výbory v místních částech.
Každý zastupitel za KSČM bude ve svých dalších aktivitách působit v duchu našeho volebního programu.

2. Větší informovanost občanů a jejich zapojení do správy města
Při rozhodování o zásadních otázkách města a významných projektech podpoříme vyhlášení referenda.
Zavedeme a budeme zveřejňovat diskuzní sloupek s náměty, připomínkami a dotazy občanů. Budeme požadovat a zveřejňovat vyjádření a odpovědi vedení města.
Chceme zřízení a rozšiřování veřejné bezplatné sítě Wi-Fi, postupně v celém městě.
Na webových stránkách a v informačních materiálech OV KSČM budeme informovat o řešení zásadních záležitostí komunální politiky a stanoviscích naší strany k nim.
Podporujeme další zlepšování kvality a dostupnosti informací pro občany formou Zpravodaje RM a městských internetových stránek, přenosů ze zasedání zastupitelstva případně jiných moderních způsobů, včetně dalšího zlepšování využití informačních technologií při vyřizování záležitostí občanů.
Budeme podporovat činnost osadních výborů s důrazem na plnění programů osadních výborů vzniklých na základě návrhů občanů z těchto místních částí.

3.  Rozvoj sociálních a zdravotních služeb
Budeme podporovat rozvoj činnosti Centra aktivních seniorů a spolupracovat s městskou organizací „Senioři ČR“.
Budeme pokračovat dále v podpoře zlepšování služeb ve zdravotnictví, zejména zřízením stomatologické pohotovosti, dětského oddělení v plném rozsahu a provozováním hospicové terénní péče přímo v domácnostech klientů.
Budeme podporovat výstavbu nového domova pro seniory v místě bývalého Slezanu 03 v Místku.
Budeme iniciovat celkovou rekonstrukci atria domu pečovatelské služby na ulici Sadová.
Podpoříme přeměnu dalšího podlaží v Penzionu pro seniory na ul. Lískovecká na domov pro seniory s cílem zvýšení počtu lůžek domovů pro seniory.

4.  Zlepšování životních podmínek a bezpečnosti občanů
Nepodpoříme zvýšení poplatku za komunální odpad a zvýšení daně z nemovitosti
Budeme podporovat aktivní bytovou politiku. Chceme, aby se nedostatek sociálních bytů ve městě řešil např. formou rekonstrukcí nebytových prostor na bytové.
Podpoříme další rozvoj Fauna parku po převedení pozemků Slezanu do vlastnictví města.
Zvětšením rozlohy arboreta o část pozemku parc. č. 5486 orná půda o výměře 13.661 m2 k.ú. Frýdek (podél ul. Na Bažinách) dále rozšíříme klidovou zónu v okolí Hospice.
Budeme prosazovat úpravu areálu arboreta – nová komunikace, která zpřístupní celý areál i pro vozíčkáře, úprava laviček, pergol, vybudování vodojemu, sociální zařízení apod.
Budeme prosazovat zřízení nové příjezdové cesty k Hospici z ulice I. P. Pavlova.
Podpoříme veškeré aktivity Městské policie, směřující k zajištění veřejného pořádku a zlepšení bezpečnosti občanů. Budeme usilovat o posilování a rozšiřování strážní služby Městské policie a Policie ČR v lokalitách a časech zvýšených vandalských činů, nebezpečí přepadání a porušování nočního klidu.
Podpoříme rozšíření kapacity městských jeslí získáním a využitím posledního pavilónu na ul. Brožíkova 40.
Budeme usilovat o zlepšování prostředí na sídlištích v rámci jejich revitalizace.
Podpoříme rozšiřování kamerového systému a další opatření ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu a pohybu chodců.
Zvýšíme ochranu seniorů pravidelnou preventivní činností a podpoříme rozšiřování systému elektronického přivolání pomoci.
Jsme pro zřízení sportovního hřiště a parku pro děti a mládež na Zavadilce ve Frýdku
Podpoříme rozšíření Akvaparku o část výhradně určenou pro matky s dětmi.
Podpoříme vysazování keřů a stromů do hustých bariér kolem nejfrekventovanějších silnic ve městě, zvláště tam, kde je blízká bytová výstavba.
Budeme iniciovat změnu OZV č. 1/2018 o údržbě a ochraně zeleně tak, aby se počet sečí zvýšil ze současných minimálně 2 x ročně na minimálně 4 x ročně.
Budeme iniciovat jednání s Povodí Odry, za účelem pokračování postupných generálních oprav dřevěných splavů, v řece Ostravici, za účelem zadržení vody a vytvoření podmínek pro rekreaci zejména matek s dětmi.
Budeme iniciovat jednání s vlastníky pozemků za účelem získání do vlastnictví města rybníky Stovky 4, Stovky 5, Fukalovice , Baranovice a Arnošt které pak budou předány do správy Rybářskému svazu MO Frýdek-Místek jako chovné rybníky.

5.  Zlepšování podmínek pro rozvoj vzdělávání, kultury a sportovních aktivit
Budeme prosazovat větší finanční podporu sportování mládeže.
Ve městě s bohatou historií zaniklého textilního průmyslu jsme pro zřízení muzea textilní výroby v některé vhodné bývalé textilce.
Podporujeme zlepšování péče o městské památkové zóny, památkové a umělecké objekty na území města.
Zasadíme se o rekonstrukci kina Petra Bezruče.
Podpoříme výstavbu dalších cyklostezek do atraktivních lokalit našeho regionu.
Budeme prosazovat zvyšování počtu vhodně umístěných laviček na procházkových trasách, v parcích a blízkém okolí města. Lepší využití Frýdeckého a Místeckého lesa. 

6.  Doprava a komunikace
Budeme podporovat potřebné rozšíření a zlepšení provozu MHD, návaznost na příměstské a dálkové linky, na železniční dopravu.
Podporujeme komplexní řešení parkování ve městě, zejména na sídlištích a prosazování vybudování záchytných parkovišť města a současně upravit trasy linek MHD pro odvoz z města.
Zasadíme se o zlepšení bezpečnosti na cyklostezkách a silnicích, kde se pohybují cyklisté a chodci zavedením nebo zvýrazněním značení, zlepšení jejich údržby včetně okolí.
Budeme pokračovat v trendu celkových oprav místních komunikací, včetně chodníků a jejich bezbariérových úprav, budování kruhových objezdů a bezpečných přechodů pro chodce na frekventovaných a málo propustných místech města, kde je to technicky možné.
Budeme prosazovat dobudování v místě napojení nového úseku D56 na obchvat D48 u rybníka Arnošt pod přehradou Olešná odbočení směrem na Příbor, Olomouc k vyvedení zejména kamionové dopravy jedoucí od Paskova/ kontejnerový terminál/ mimo zastavěnou část Frýdku -Místku.

7.  Ekonomika města a hospodárné nakládání s majetkem města
Prosadíme využívání prostředků z nájemného na opravy městských bytů a tím zkvalitňování bydlení.   
Podpoříme využívání všech možností získávání dotací z fondů kraje, státního rozpočtu a Evropské unie pro rozvoj města.  
Budeme prosazovat nákup akcií společnosti SmVaK Ostrava a.s., s cílem   získání podílu na kontrole činnosti této společnosti a v budoucnu možnost podílet se na rozhodování ve prospěch občanů města.

8.  Rozvoj mezinárodní spolupráce a cestovního ruchu
Podporujeme rozvíjení aktivních činností města, organizací, institucí i občanů v rámci Euroregionu Beskydy.
Podporujeme aktivní spolupráci a výměnu zkušeností v rámci navázané spolupráce s partnerskými městy.
Jsme pro rozvoj aktivit v oblasti cestovního ruchu s ohledem na životní prostředí ve městě a okolí.
Společně s obcemi Staříč a Sviadnov za přispění Moravskoslezského kraje budeme iniciovat provedení archeologického průzkumu Štandlu a ve druhé fázi vybudování nového hradiště. 

9.  Dlouhodobý program rozvoje města
Budeme prosazovat důsledné plnění strategického plánu rozvoje města a navazujících rozvojových programů.


Nenechme si ukrást město!